.

1921 മലബാര്‍ സമരം: ഫോട്ടോ ഗാലറി - 05

ചേറൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 
കൊന്നാര്  മഖാം മസ്ജിദ്. 

കൊന്നാര്  മഖാം മസ്ജിദിന്റെ വാതിലിന്മേലുള്ള വെടിയുണ്ട.


ആലി മുസ്ലിയാര്‍ മസ്ജിദ് തിരൂരങ്ങാടി 


ആലി മുസ്ലിയാര്‍ മസ്ജിദ് തിരൂരങ്ങാടി  (പഴയ ചിത്രം)

അരീക്കോട് താഴത്തങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ്

ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനു വിധേയമായ 
അരീക്കോട് താഴത്തങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ തൂണ്‍

ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനു വിധേയമായ 
അരീക്കോട് താഴത്തങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മിമ്പര്‍ (താഴെ ചിത്രം നോക്കുക)


ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനു വിധേയമായ 
അരീക്കോട് താഴത്തങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മിമ്പര്‍തിരൂരങ്ങാടി പള്ളി

തിരൂരങ്ങാടി പള്ളി

തിരൂരങ്ങാടി പള്ളി (പഴയ ചിത്രം)

തിരൂരങ്ങാടി പള്ളി (പഴയ ചിത്രം)

മമ്പുറം മഖാം

കൊണ്ടോട്ടി ഖുബ്ബ. 

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Created By Basheer & Farisa Basheer ,Pookkottur
Mob: 9562 62 1921

Back to TOP